پروژه ها : سيستم تله متري تاسيسات آب سبزوار

نام پروژه : سيستم تله متري تاسيسات آب سبزوار

طراحي، خريد، نصب و راه اندازي سيستم  تله متري  تاسيسات آب سبزوار
  • نوع پروژه : اسکادا
  • تاریخ اتمام : 1389
  • محل : سبزوار
  • کارفرما : شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي
  • وضعیت : تحویل دائم