فرصت های شغلی

شرکت پارین کنترل به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط ذیل ، دعوت به همکاری می نماید :

1-      کارشناس مهندس برق – قدرت ، آشنا به طراحی تاسیسات الکترونیک                                                      یک نفر

2-      تکنسین برق ، آشنا به مونتاژ تابلوهای برق                                                                                         یک نفر


برای ارسال درخواست همکاری، فرم زیر را به دقت پر نمائید.